سخنرانی الهه امانی

ششمین وبینار از کمپین علیه خشونت ناموسی: سخنرانی الهه امانی، فعال حقوق زنان و از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل درباره اهمیت نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان و توسعه برابری جنسیتی .

ششمین وبینار از کمپین علیه خشونت ناموسی: سخنرانی الهه امانی، فعال حقوق زنان و از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل درباره اهمیت نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان و توسعه برابری جنسیتی .