سخنرانی مهرداد درویش پور

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین «علیه خشونت ناموسی»، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین «علیه خشونت ناموسی»، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.