رادیو بی ناموسی – قسمت اول

او تاکید کرد که تقریبا هر ماه .هزاران زن در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به همین شکل فجیع به نام ناموس جان خود را از دست می دهند با اینهمه مجاب گفت که باید شجاعت و انواع ابتکارهای زنان و مردان را نیز در مقابله با این فجایع درنظر گرفت. به گفته او قتل های ناموسی تا دو دهه پیش اینهمه خبرساز نمی شد و پایمال کردن حق حیات زن همیشه در سکوت مرگبار خانواده، جامعه، دولت و پارلمان به فراموشی سپرده و پرده پوشی می شد.

اما امروز نکته مهم این است که ما از حق انسان، حق حیات انسان و مبارزه برای حقوق زن در زمینه رهایی از ستم های جنسیتی درک عمیق تری داریم. هرچند که هنوز هم زنان به بهانه های بسیار کوچک از جمله یک تبسم ساده ممکن است مورد ستم ناموسی