سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشاره کرد و گفت آغاز پژوهش های او دراینباره به شروع جنگ های خاورمیانه با سردمداری آمریکا بازمی گردد. او تاکید کرد که در سفر به ترکیه، کردستان عراق، فلسطین و مصر در دوران جنگ های خاورمیانه، و بررسی خشونت های علیه زنان متوجه شده که خشونت ناموسی موضوعی بسیار عمیق است و ابعاد گسترده ای دارد.