‹روایت یک خشونت›: کارزاری برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی

محجوبه نوروزی آخرین بار چه زمانی هدف چشم‌چرانی و خیره نگاه کردن کسی قرار گرفتید؟ آیا گاهی کسی بدن شما را بدون رضایت تان در محل کار، محیط دانشگاه یا در خیابان لمس کرده است؟ آخرین بار چه وقت شاهد حرکات و رفتارهای کلامی و بدنی حاوی مضامین جنسی یا شوخی‌های جنسی بوده‌اید؟ شاید بسیاریادامه خواندن «‹روایت یک خشونت›: کارزاری برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی»