سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشارهادامه خواندن «سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی»

سخنرانی شعله ایرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشارهادامه خواندن «سخنرانی شعله ایرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی»

سخنرانی الهه امانی

ششمین وبینار از کمپین علیه خشونت ناموسی: سخنرانی الهه امانی، فعال حقوق زنان و از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل درباره اهمیت نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان و توسعه برابری جنسیتی .

سخنرانی مهرداد درویش پور

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین «علیه خشونت ناموسی»، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.