سخنرانی الهه امانی

ششمین وبینار از کمپین علیه خشونت ناموسی: سخنرانی الهه امانی، فعال حقوق زنان و از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل درباره اهمیت نقش مردان در مبارزه با خشونت علیه زنان و توسعه برابری جنسیتی .

سخنرانی مهرداد درویش پور

در ششمین سخنرانی از مجموعه وبینارهای کمپین «علیه خشونت ناموسی»، مهرداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره الگوهای مختلف مردانگی و ارتباط آنها با خشونت های ناموسی سخنرانی کرد.