‹روایت یک خشونت›: کارزاری برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی

محجوبه نوروزی آخرین بار چه زمانی هدف چشم‌چرانی و خیره نگاه کردن کسی قرار گرفتید؟ آیا گاهی کسی بدن شما را بدون رضایت تان در محل کار، محیط دانشگاه یا در خیابان لمس کرده است؟ آخرین بار چه وقت شاهد حرکات و رفتارهای کلامی و بدنی حاوی مضامین جنسی یا شوخی‌های جنسی بوده‌اید؟ شاید بسیاریادامه خواندن «‹روایت یک خشونت›: کارزاری برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی»

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theادامه خواندن «Introduce Yourself (Example Post)»

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theادامه خواندن «Introduce Yourself (Example Post)»

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theادامه خواندن «Introduce Yourself (Example Post)»