شبکه مردان علیه خشونت مرتبط با ناموس

شبکه «مردان علیه خشونت مربوط به ناموس» در ژوئن سال 2020 به عنوان یک کارزار مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغان شکل گرفت. این کارزار با رویکردی فمینیستی در واکنش به قتل های ناموسی پس از ترور رومینا اشرفی سازماندهی شد که واکنش گسترده مردم و رسانه ها را برانگیخت.

روایت هایی از خشونت ناموسی

här behöver vi en kort fakta text som beskriver kort hur många är det som utsatts för våld av män osv. för att skapa intresse för läsare att läsa mer och så.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما

درباره ما