فارسی

بشنوید
رادیو بی ناموسی

پادکست

رادیو

فیلم

رادیو بی ناموسی – قسمت اول

او تاکید کرد که تقریبا هر ماه .هزاران زن در افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و برخی کشورهای دیگر به همین شکل فجیع به نام ناموس جان خود را از دست می دهند با اینهمه مجاب گفت که باید شجاعت و انواع ابتکارهای زنان و مردان را نیز در مقابله با این فجایع درنظر گرفت. بهادامه خواندن «رادیو بی ناموسی – قسمت اول»

سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشارهادامه خواندن «سخنرانی شادیار عمرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی»

سخنرانی شعله ایرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی

روز چهارشنبه، هشت ژوئیه، شهرزاد مجاب در نخستین وبیناری که از سوی کمپین «علیه ناموس پرستی» برگزار می شد به بررسی قتل های ناموسی در ارتباط با سه عنصر دین، دولت و مردسالاری پرداخت. او در آغاز به فعالیت های خود در طول بیش از دو دهه در زمینه تحقیق درباره خشونت های ناموسی اشارهادامه خواندن «سخنرانی شعله ایرانی، کمپین علیه خشونت ناموسی»